REKRUTACJA 2017/2018

Informujemy, że na stronie

https://nabor.progman.pl/pulawyprinfo

od 28 marca będzie można uzupełnić KARTĘ zgłoszenia do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Kartę należy uzupełnić w systemie- wydrukować- podpisać – przynieść do przedszkola.

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukować kart to w placówce dysponujemy wersją papierową lub pomożemy uzupełnić taką kartę na miejscu w przedszkolu.

 

REKRUTACJA DZIECI

do oddziałów przedszkolnych w miejskich przedszkolach oraz oddziałów „zerowych” w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja dzieci 3-6-letnich do miejskich przedszkoli będzie przeprowadzana za pomocą systemem naboru elektronicznego:

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach           ul. Norblina 17                          tel. 81 458 63 60

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach           ul. Legionu Puławskiego 6         tel. 81 458 63 70

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Puławach           ul. Słowackiego 5a                    tel. 81 458 63 80

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach           ul. Norwida 30                          tel. 81 458 63 90

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach           ul. Norwida 4                            tel. 81 458 64 00

Miejskie Przedszkole Nr 10

       im. Marii Kownackiej w Puławach            ul. Karpińskiego 8                     tel. 81 458 64 10

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach         ul. Skłodowskiej-Curie 7b          tel. 81 458 64 20

Miejskie Przedszkole Nr 14

      im. Czesława Janczarskiego w Puławach  ul. Kołłątaja 17                        tel. 81 458 64 30

Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach         ul. Leśna 14                             tel. 81 458 64 40

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach         ul. Krańcowa 9                         tel. 81 458 64 50

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach         ul. Norwida 32a                        tel. 81 458 64 60

Publiczne Przedszkole Integracyjne

       im. Kubusia Puchatka w Puławach           ul. Czartoryskich 21                   tel. 81 458 64 70

 

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się funkcjonowanie oddziałów „zerowych” dla dzieci
6-letnich w następujących miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach           ul. Norblina 17                          tel. 81 458 63 60

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach           ul. Legionu Puławskiego 6         tel. 81 458 63 70

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach           ul. Norwida 30                          tel. 81 458 63 90

Miejskie Przedszkole Nr 10

       im. Marii Kownackiej w Puławach            ul. Karpińskiego 8                     tel. 81 458 64 10

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach         ul. Norwida 32a                        tel. 81 458 64 60

Publiczne Przedszkole Integracyjne

       im. Kubusia Puchatka w Puławach           ul. Czartoryskich 21                   tel. 81 458 64 70

Szkoła Podstawowa Nr 1                                 ul. Kaniowczyków 1                  tel. 81 458 64 81

Szkoła Podstawowa Nr 2                                 ul. Aleja Mała 10                      tel. 81 458 65 00

Szkoła Podstawowa Nr 3                                 ul. Jaworowa 5                         tel. 81 458 65 21

Szkoła Podstawowa Nr 4                                 ul. Zabłockiego 8                      tel. 81 458 65 55

Szkoła Podstawowa Nr 6                                 ul. Niemcewicza 4                     tel. 81 458 65 65

Szkoła Podstawowa Nr 10                               ul. 6 Sierpnia 30                        tel. 81 458 65 80

Szkoła Podstawowa Nr 11                               ul. Legionu Puławskiego 8         tel. 81 458 66 00

 

Dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) rekrutowane będą do oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych w sposób tradycyjny – papierowo.

 

Zasady ogólne:

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2011) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli biorą udział  dzieci 3-4-5-6letnie (urodzone w latach 2014-2011), zamieszkałe w Puławach. Rodzice dziecka urodzonego
w 2015r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko
2,5 lat.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Puławami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka  
do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

ETAPY NABORU:

1.   Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu.

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2014, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

2.   Składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Rodzice składają wnioski do trzech wybranych przedszkoli ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek.

Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

·            Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 

- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

·            Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

 

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba.

 

3.   Rozpatrywanie wniosków

 

Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków. 

 

W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno             kryterium ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2017 r. poz. 59):

 

1.    wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

 

2.    niepełnosprawność kandydata;

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą.              

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

Drugi etap rekrutacji występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący:

 

 

 

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium w punktach (stare/nowe)

1.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu - 8 godzin dziennie

2

2.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu

– powyżej 8 godzin dziennie

5

3.

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują/studiują

w systemie stacjonarnym

6

4.

Aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału żłobkowego

3

5.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego

2

6.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego w przedszkolu w którym prowadzona jest rekrutacja

4

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

20

 

 

 

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ustalonych kryteriów jest oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXXV/326/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017r.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

·         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

·         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

4.   Rekrutacja uzupełniająca.

 

Jeżeli przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami może również przyjąć dzieci zamieszkałe poza Puławami.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach:

 

Rodzaj czynności

termin

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu

21 -27 marca 2017 r.

Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

28 marca – 14 kwietnia 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

18 - 21 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

24 kwietnia 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

25 kwietnia – 2 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

4 maja 2017 r. g. 1500

Podpisywanie umów

do 12 maja 2017 r.

 

Terminy postępowania uzupełniającego w przedszkolach:

 

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

1-9 czerwca 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

12-14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

16 czerwca 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

19-22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

23 czerwca 2017 r. g. 1500

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

21 marca – 14 kwietnia 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

19 - 21 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

24 kwietnia 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

25 kwietnia – 4 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

8 maja 2017 r. g. 1500

Podpisywanie umów

do 12 maja 2017 r.

 

 

 

Terminy postępowania uzupełniającego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

1-9 czerwca 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

12-14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

16 czerwca 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

19-22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

23 czerwca 2017 r. g. 1500

 

 

 

 

 

WIZYTA "MOTYLKÓW" W BIBLIOTECE

Dnia 2 marca 2017r. dzieci z grupy „Motylki” odwiedziły Bibliotekę Miejską przy ul. Głębokiej. Wysłuchały pięknej, pouczającej bajeczki pt: „Słońce i Księżyc”. Następnie świetnie bawiły się z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zadowolone i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

KONKURS PLASTYCZNY "ZIMOWY PEJZAŻ"

W lutym nasze przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Zimowy pejzaż”. Napłynęło wiele przepięknych prac wykonanych różnymi ciekawymi technikami. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie dzieci. Konkursowe prace zdobiły hol naszego przedszkola.

 

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 17 lutego 2017r. dzieci obejrzały teatrzyk pt: „Bajka o smoku Cudaczku Wyśmiewaczku i Marysi Okropnisi”. Jest to historia zabawnego smoka, który kpi z typowych dziecięcych przywar. Przy okazji smok uczy dzieci, jak dbać o higienę osobistą i o wygląd zewnętrzny, a także uczy je życzliwości i szacunku do innych osób. Bajka była bardzo wesoła i wywołała spontaniczne reakcje wśród dzieci, które chętnie nawiązywały kontakt z aktorami.

KONKURS RECYTATORSKI W MP NR 10

Dnia 15 lutego 2017r. dzieci z grupy Motylki (Wiktoria T., Wiktoria G., Nikola D., Jakub K., Adaś S., Krzysio K.) uczestniczyły w konkursie recytatorskim organizowanym przez MP Nr 10 w Puławach. Dzieci zaprezentowały scenkę teatralną autorstwa M. Kownackiej (patronki MP Nr 10) pt. „Cztery wiatry”. Występ był bardzo udany, dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Zadowolone i szczęśliwe wróciły do domu.

PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA

To już 17 edycja GÓRY GROSZA organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.

Nasze przedszkole już od kilku lat uczestniczy w tej szczytnej akcji. Jej podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety, zebrane w potężną górę grosza, mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc
bardzo wielu ich koleżankom i kolegom wychowującym się poza własną rodziną.


Jak co roku wszyscy efektywnie się zmobilizowaliśmy i góra grosików rosła z dnia na dzień.
Dzieci przynosiły i wrzucały grosiki do wyznaczonego pojemnika z wielką radością.
Wiedziały, że ich mały gest pomoże innym dzieciom.

W ramach akcji zebraliśmy imponującą kwotę 153,42 zł!!!

Wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom, którzy włączyli się do akcji,
w imieniu potrzebujących Dzieci i Towarzystwa Nasz Dom


Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY.

W KARNAWALE SAME BALE

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. W naszym przedszkolu taki bal odbył się  dnia 13 stycznia 2017r. Sala przedszkolna wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona kolorowymi balonami oraz gwiazdkami.  Zabawę prowadziła Ciotka Klotka i sympatyczny Klaun, którzy nie pozwolili, by dzieci się nudziły. Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne stroje. Podczas trwania zabawy odbyły się różne quizy i konkursy. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu.

 

JASEŁKA

Dnia 16 grudnia przedszkolaki z oddziału „Motylki” zaprezentowały wspaniałe Bajkowe Jasełka dla wszystkich dzieci i pracowników przedszkola. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość zakończyła się składaniem życzeń,  wspólnym dzieleniem się opłatkiem oraz śpiewaniem kolęd.

 

Natomiast dnia 19 grudnia "Motylki" przedstawiły Jasełka dla pań emerytek, dawnych pracowników naszego przedszkola. Wspaniałe występy dzieci spotkały się z miłym przyjęciem ze strony zaproszonych gości.

 

ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ

Od samego rana, 6 grudnia w naszym przedszkolu panował nastrój oczekiwania. Wszystkie przedszkolaki czekały na niecodziennego gościa, który pojawia się tylko raz w roku. Św. Mikołaj, bo o nim mowa, pojawił się tuż po śniadaniu. Dźwięk dzwoneczków był sygnałem, że za chwilę spełnią się marzenia  i każde z dzieci zostanie obdarowane prezentem. Mikołaj wędrował od sali do sali, w każdym oddziale witano Go wierszem i piosenką. Uśmiech i radość zagościły na twarzach dzieci i obietnice, że będą grzecznie czekały na odwiedziny Mikołaja w następnym roku. Wizyta zakończyła się pamiątkowymi  zdjęciami z Mikołajem.

TEATRZYK

Dnia 1 grudnia dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. „Aniołek i Gwiazdka”.

ANDRZEJKI U PSZCZÓŁEK

Dnia 30 listopada "Pszczółki" uczestniczyły w zabawach i wróżbach andrzejkowych zorganizowanych w swojej grupie. 

 

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI WOJENNYMI

Dnia 28 listopada  nasze przedszkole odwiedzili panowie w mundurach wojskowych ze Związku Kombatantów,  którzy przybliżyli dzieciom czasy wojenne opowiadając im o swoich własnych przeżyciach. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu dla najmłodszych.

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

Dnia 25 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci z wszystkich oddziałów spotkały się w jednej sali (u Pszczółek), gdzie miały miejsce wspólne zabawy, śpiewy i konkursy. Dzieci przyniosły swoje ukochane pluszaki różnych rozmiarów. Na zakończenie świętowania wszystkich zaproszono na degustację miodu. Przedszkolaki świetnie się bawiły integrując się z dziećmi z innych grup.

"DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

Dnia 23 listopada odbyła się pogadanka dzieci z panią stomatolog pod hasłem „Dzieciństwo bez próchnicy”. Dzieci wysłuchały prelekcji na temat profilaktyki jamy ustnej i dowiedziały się jak  dbać o higienę jamy ustnej i jak  duże znaczenie ma prawidłowe odżywianie się. Pani stomatolog zachęcała wszystkich zebranych do kontrolnych wizyt profilaktycznych. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali szczoteczki i mini pasty oraz zaproszenia do gabinetu stomatologicznego.

PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 21 listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja dzieci i pracowników placówki. Celem akcji było ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz personel. Akcja ta miała również na celu nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur.

 

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 18 listopada maluszki z oddziału "PSZCZÓŁKI" wzięły udział w uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”. Zaprezentowane przez dzieci umiejętności wokalno – recytatorskie spotkały się z miłym przyjęciem ze strony rodziców i innych członków rodzin, przybyłych na uroczystość. Zaproszeni goście z przejęciem obserwowali swoje pociechy w scenicznym występie. „Pszczółki” złożyły uroczyste przyrzeczenie, a Pani Dyrektor każde dziecko pasowała na Przedszkolaka. Dopełnieniem były pamiątkowe dyplomy i medale oraz poczęstunek zorganizowany przy współpracy rodziców. Od tej pory dzieci z grupy „Pszczółki” to prawdziwe przedszkolaki.

KONCERT PATRIOTYCZNY

Dnia 15 listopada odbył się w przedszkolu koncert patriotyczny pt. „Narodowe tańce polskie” przygotowany przez Zbigniewa Trochimiuka – wieloletniego pracownika Teatru Muzycznego w Warszawie, muzyka Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Wykonawcami byli artyści z Filharmonii, którzy ubrani w przepiękne stroje, przy akompaniamencie akordeonu,  zaprezentowali dzieciom polskie tańce narodowe: polonez, kujawiak, oberek, krakowiak i mazur. Podczas spotkania dzieci wspólnie z gośćmi zaśpiewały hymn narodowy.

WARSZTATY MYDLARSKIE

Dnia 10 listopada odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty mydlarskie. Wszystkie dzieci kolejno w grupach miały okazję poznać tajniki powstawania mydła oraz samodzielnie wykonać trzy mydełka. Zajęcia te przyniosły dzieciom wiele radości i dały możliwość  rozwijania własnej inwencji twórczej. Mydełka wyszły prześliczne.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM

Dnia 21 października dzieci z grupy „MOTYLKI” w występie artystycznym dla darczyńców  - pt. „Dziękujemy”, podziękowały osobom reprezentującym różne firmy. Dzięki ofiarności tych firm „Nasze przedszkole” nabrało blasku, jest kolorowo i radośnie. Ten wiersz specjalnie na tę okoliczność napisała nauczycielka Bożena B.:

 

Nad 13-ką  słońce zaświeciło

Tylu życzliwych ludzi nas wspomogło,

a dzisiaj swoją obecnością zaszczyciło.

Nasze serca malutkie radością przepełnione,

buzie uśmiechnięte, w oczach iskierki płoną.

Dziękujemy Wam drodzy przyjaciele,

Dzięki Wam jest kolorowo, będzie radośniej i weselej.

Dziękujemy!!!

 

NIESAMOWITY ŚWIAT ROBOTÓW